Programme Structure

Programme of Study : 645181101 Master of Science Program in Health and Biomedical Analytics Plan A1

Level : Master's Degree

School : Health Science

Field of Study : Health and Biomedical Analytics

Programme Reference Year : 2021

Programme Philosophy : -

Programme Objectives :
  1. ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการให้บริการสุขภาพในสถานการณ์จริง

Data not found