Programme Structure

Programme of Study : 663230100 Bachelor of Arts Program in International Development

Level : Bachelor's Degree

School : Social Innovation

Field of Study : International Development

Programme Reference Year : 2023

Programme Philosophy : -

Programme Objectives :
  1. มีความรู้ในทางทฤษฎี หลักการ และความสามารถในทางปฏิบัติการในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ
  2. มีความสามารถในการแสวงหาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
  3. ความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็นผ่านการวิจัยอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง
  4. มีทักษะในการดำเนินชีวิตและตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมตามบทบาทของตน

Data not found