Programme Structure

Programme of Study : 657100621 Doctor of Philosophy Program in English for Professional Development (Plan 2.1)

Level : Doctoral Degree

School : Liberal Arts

Field of Study : English for Professional Development

Programme Reference Year : 2022

Programme Philosophy : -

Programme Objectives :
  1. มีคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในสาขาภาษาอังกฤษ
  2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับภาษาที่สอง การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
  3. สามารถสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Data not found