Programme Structure

Programme of Study : 653240200 Bachelor of Arts Program in Business Chinese

Level : Bachelor's Degree

School : Sinology

Field of Study : Business Chinese

Programme Reference Year : 2022

Programme Philosophy : -

Programme Objectives :
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจได้
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ในการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจได้

Data not found