Programme Structure

Programme of Study : 653240100 Bachelor of Arts Program in Chinese Studies

Level : Bachelor's Degree

School : Sinology

Field of Study : Chinese Studies

Programme Reference Year : 2022

Programme Philosophy : -

Programme Objectives :
  1. มีทักษะความรู้ด้านภาษาจีน และมีความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีนเป็นอย่างดี
  2. สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์ ได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของจีนในบริบทปัจจุบันและอนาคต
  3. สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานด้านต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน

Data not found