สอบถามข้อมูลรหัสผ่าน
  กรุณาติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล
  ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6544 หรือ 0-5391-6545
   
  หมายเหตุ
นักศึกษาที่จบการศึกษา จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาได้
ยกเว้น นักศึกษาที่มีเงินรอคืนค่าประกันของเสียหาย