หน้าแรก นโยบาย/เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ติดต่อ/ ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น !


นโยบายส่วนงาน                     
    1. มุ่งเน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคเหนือตอนบน
    2. ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือ เป็นงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาของชุมชนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
    3. สร้างความสัมพันธ์แบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งองค์กรภายนอก ภาครัฐ และภาคเอกชน
    4. พัฒนาพนักงานสายวิชาการให้มีศักยภาพในการทำวิจัย
    5. สร้างระบบงานวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายส่วนงาน
     1. สร้างความเข้มแข็งของการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
     2. มีโครงสร้างแผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
     3. มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี
     4. มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะงานวิจัย อย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง
     5. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ งานวิจัยของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจในภูมิภาค ให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ 
โดยมีเป้าหมายให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ำกว่า 2 เรื่อง ต่อปีในระยะเริ่มแรก 6. การยกระดับคุณภาพของชีวิต มุ่งให้คนในภูมิภาคมีการศึกษามากขึ้น ด้วยการเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็น
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและชุมชน 7. เพื่อนำคนในภูมิภาคสู่การบริหารจัดการที่ดี สร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น 8. เพื่อลดความยากจน การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงคนจน เพิ่มโอกาสให้คนเหล่านั้นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อที่ต่อไปสามารถพึ่งตนเองได้
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
   ภารกิจของส่วนบริการงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ประการหลัก คือ

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัย
     2. ติดตามและประเมินผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
     3. เผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อความต้องการของสังคม


ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Division of Research Services , Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. / Fax.
0-5391-6113 , Contact : research@mfu.ac.th