หน้าแรก นโยบาย/เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ติดต่อ/ ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น !
 


                                      เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน
     
         1. ความเป็นมาของเครือข่าย

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคำสั่งแต่งตังเครือข่ายบริหารการวิจัยขึ้น 8 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งสามารถ
ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละเครือข่ายสามารถกำหนดยุทธศาสตร์หรือโจทย์วิจัยให้ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนเองได้ ซึ่งเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง ภายใต้ชื่อ “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” ได้แก่
        
เครือข่ายบริหารการวิจัย แม่ข่าย

1. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา
6.เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            การดำเนินงานของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก มีบทบาทในการดำเนินงาน ดังนี้
              1.  สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบริหารการวิจัยกับชุมชน ในการพัฒนาโจทย์งานวิจัยและนำเอาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช
้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานราก
              2.  เน้นการบูรณาการในการดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เดียวกัน 
 เพื่อทำให้สถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการและการดำเนินงานวิจัยมากขึ้น
              3.  สร้างนวัตกรรมในการทำงานที่เน้นความยุติธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
              4.  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการวิจัย ด้วยการเพิ่มโอกาสการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่
เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน เป็นเครือข่ายการวิจัย 1 ใน 8 ของเครือข่ายบริหารการวิจัยในประเทศไทย ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างงานวิจัยให้สอดคล้องกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ ฐานรากของแต่ละเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่าย ของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นสมาชิกเครือข่าย และบริหารจัดการเครือข่าย โดยคณะกรรมการเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากสถาบันสมาชิกทั้ง 14 สถาบัน ได้แก่                 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                - มหาวิทยาลัยพายัพ
                - มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
                - มหาวิทยาลัยโยนก
                - มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
                - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
                - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
                - มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
                - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
                - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
                - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
                - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
                - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง

           โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน ตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่
                1. กำหนดทิศทางและกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น
                2. บริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อชุมชนท้องถิ่น โดยพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่ได้มาจากการมองภาพรวมอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณะชน
                3. บริหารจัดการเงินทุนการวิจัยของเครือข่าย พร้อมกับแสวงหาแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ เข้าสู่เครือข่าย เพื่อเสริมสร้างช่องทางการสนับสนุนการบริหาร
จัดการเครือข่ายการวิจัย
                4. วางหลักเกณฑ์ แนวทางเพื่อการกลั่นกรอง วิเคราะห์และคัดเลือกโครงการที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
                5. บริหารจัดการระบบข้อมูลของเครือข่ายการวิจัย โดยพัฒนาระบบข้อมูลของเครือข่ายการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหา นำไปใช้ได้จริงในการบริหาร
และถ่ายทอดสู่ประชาชน ใช้เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัย ระหว่างเครือข่ายการวิจัย และประชาชน และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ
เครือข่ายการวิจัยทั้งในภาพรวมและรายชุดโครงการ รวมทั้งติดตามและนำเสนอเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
                6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของเครือข่ายการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
                7. หน้าที่อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย

          ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน

                2. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

                   เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยในสถาบันสมาชิกเครือข่าย
โดยได้รับงบประมาณ คือ
                   ** ปี 2547 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 7,500,000 บาท
                   ** ปี 2548 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 6,650,000 บาท
                   ** ปี 2549 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

             3.ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบนกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับทุน
สนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน ทั้งสิ้น 8 โครงการ ได้แก่
                    

ลำดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา ปีงบประมาณ
1  การพัฒนาหมู่บ้านแสนใจใหม่อำเภอแม่ฟ้าหลวงสู่สังคมแบบยั่งยืน
ผศ.ดร.สุนันทา ฟาเบรอ
ศิลปศาสตร์ 2547
2  การเพิ่มมูลค่าสับปะรดเชียงรายด้วยมาตรฐานระบบ GMP ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร 2547
3  การมีส่วนร่วมของชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ. ชัชชญา
ยอดสุวรรณ
การจัดการ 2548
4  การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าของน้ำเงี้ยวอาหารล้านนาในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
อ.วรเชษฐ์ จันติยะ ศิลปศาสตร์ 2549
5  การศึกษาตำนานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง  จังหวัดเชียงราย อ.เชิดชาติ หิรัญไร ศิลปศาสตร์ 2549
6  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการค้าชายแดนไทย-พม่า
  อำเภอแม่สาย
อ.ฉลองรัฐ เจริญศรี ศิลปศาสตร์ 2549
7  ปัญหากระบวนการค้าแรงงานพม่าประเภทงานบริการในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย อ.ภรณี แก้วบวร ศิลปศาสตร์ 2549
8  การกระจายอำนาจและการเพิ่มรายได้ในท้องถิ่นของการค้าชายแดนไทย-พม่า ผศ.ชยกร ชื่นสงวน นิติศาสตร์ 2549
ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Division of Research Services , Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. / Fax.
0-5391-6387 , Contact : research@mfu.ac.th