หน้าแรก นโยบาย/เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม ติดต่อ/ ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น !

 

@ หัวข้อข่าว @

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนก
ประกาศ!!! รับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภ
ขอแจ้งกำหนดการการขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการนำเ
ผลงานวิจัยอาจารย์ มฟล. รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจั
ด่วน!!!!!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุ
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานพลังงานทดแทนภายใต
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษ
คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย มฟล.
ขอรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทค
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารของมห
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมรับฟัง “แนวทางการขอรับการสนั
ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรร
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรร
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนก

ประกาศทุนวิจัยเร่งด่วน!!! สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 53


.............. ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยกำหนดกรอบการวิจัย จำนวน 11 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า
4. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
5. การบริหารจัดการท่องเที่ยว
6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
7. การจัดการขยะ
8. พลังงานทดแทน : พลังงานน้ำขนาดเล็กและลม
9. พลาสติกชีวภาพ
10. สังคมผู้สูงอายุ
11. โลจิสติกส์
ดังมีรายละเอียดดังเอกสารลิ้งค์แนบท้าย
โดยทาง วช. ได้กำหนดเงื่อนไขที่สำคัญคือต้องมีลักษณะเป็นแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยตั้งแต่ 2-6 โครงการ และต้องมีการบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

โดยคณาจารย์ผู้สนใจ ขอให้จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (ภค-1ช/52) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (ภค-1ย/52) สำหรับโครงการวิจัยย่อย ตามแบบฟอร์มแนบท้าย โดยขอให้ส่งข้อเสนอการวิจัยมาที่ส่วนบริการงานวิจัย ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพีรพงษ์ เทพปัญญา โทรศัพท์ 0-5391-6389

- ไฟล์ประกาศและข้อกำหนดกรอบการวิจัย
- ไฟล์แบบเสนอแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย

 

( มิ.ย. 52 )ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Division of Research Services , Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. / Fax.
0-5391-6113 , Contact : research@mfu.ac.th