หน้าแรก นโยบาย/เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ติดต่อ/ ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น !

 

การกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
1. สร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางงานวิจัย
     1.1 โครงการระดมสมองกำหนดทิศทางงานวิจัย
     1.2 โครงการร่วมคิดร่วมวิจัย
     1.3 โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย
     1.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยเชิงบูรณาการ
     1.5 โครงการการบรรยายเรื่องการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
     1.6 โครงการงานวิจัยดีเด่นประจำปี
     1.7 โครงการประชุมเสนอผลงานวิจัยประจำปี
  2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับการศึกษากลุ่มประเทศ GMS
     2.1 โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มประเทศ GMS
แผนกลยุทธ์ 1 : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางงานวิจัย

1. ชื่องาน / โครงการ : โครงการระดมสมองกำหนดทิศทางงานวิจัย
2.วัตถุประสงค์ :
2.1 เพื่อให้มีงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและของภูมิภาค
2.2 เพื่อให้งานวิจัยของคณาจารย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ตรงความต้องการของชุมชน

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1.มีงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและของภูมิภาค
3.2 งานวิจัยของคณาจารย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ตรงความต้องการของชุมชนโครงการ

4.หลักการและเหตุผล :
ด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการทำวิจัยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตรงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับการพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งตรงตามความต้องการของชุมชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เสวนาร่วมกัน เพื่อกำหนดทิศทางการทำวิจัย อันจะเป็นแนวทางและประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานวิจัยต่อไป

5.ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
5.1. มีงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและของภูมิภาค
5.2. งานวิจัยของคณาจารย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ตรงความต้องการของชุมชนโครงการ
6. แผนการดำเนินงาน :

 

 

กิจกรรม ระยะเวลา
1. ติดต่อวิทยากรและเตรียมความพร้อม พฤศจิกายน
2. ประชาสัมพันธ พฤศจิกายน-ธันวาคม
3. ดำเนินการ ธันวาคม
4. สรุปผล ธันวาคม


กลับสู่ด้านบน...!


 


แผนกลยุทธ์ 1 : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางงานวิจัย


1. ชื่องาน / โครงการ : โครงการร่วมคิดร่วมวิจัย : สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 2. สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2548 ในข้อ : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และคุ้นเคยกับหน่วยงานภายนอกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2 เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการ ห น่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อวิจัย
4. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
4.1. อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และคุ้นเคยกับหน่วยงานภายนอกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
4.2. อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อวิจัย
5.หลักการและเหตุผล
ประโยชน์อันสำคัญยิ่งของการทำวิจัยคือการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงต่อแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับการพัฒนาประเทศชาติ ฉบับที่ 9 ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการ สร้างโอกาสให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พบปะกับผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงความ ต้องการในแต่ละด้าน อันจะนำไปสู่การกำหนดหัวข้องานวิจัยเพื่อรองรับต่อความต้องการของสังคมและการใช้ประโยชน์จากผลงาน
วิจัยต่อไป
6. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
6.1 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และคุ้นเคยกับหน่วยงานภายนอกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
6.2 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อวิจัย

7. แผนการดำเนินงาน :

 

 

กิจกรรม ระยะเวลา
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พฤศจิกายน
2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย พฤศจิกายน-ธันวาคม

3. ดำเนินการจัดสัมมนา
ธันวาคม

4.สรุปการดำเนินงาน

ธันวาคม


กลับสู่ด้านบน...!


 

แผนกลยุทธ์ 1 : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางงานวิจัย

1. ชื่องาน/โครงการ :โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย
2. สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2548 ในข้อ : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อให้อาจารย์เกิดแนวความคิดเรื่องหัวข้อวิจัยที่สนองสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของชาติ และของภูมิภาค รู้จักการเรียนรู้เรื่องการเขียนโครงการวิจัย
3.2 เพื่อให้เกิดนักวิจัยใหม่
3.3 เพื่อสร้างบรรยากาศงานวิจัยในหมู่คณาจารย์
3.4 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส
4. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
4.1 ให้อาจารย์เกิดแนวความคิดเรื่องหัวข้อวิจัยที่สนองสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของชาติ และของภูมิภาค
รู้จักการเรียนรู้เรื่องการเขียนโครงการวิจัย
4.2 เกิดนักวิจัยใหม่ขึ้น
4.3 เกิดบรรยากาศงานวิจัยในหมู่คณาจารย์
4.4 วิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโสได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
5. แผนการดำเนินงาน :

 

 

กิจกรรม ระยะเวลา
1. ทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยภายในประเทศ พฤศจิกายน – มกราคม
2. ทำฐานข้อมูลเครือข่ายการวิจัย พฤศจิกายน – มกราคม
3. รวบรวมจำนวนอาจารย์ที่มีความประสงค์ต้องการพี่เลี้ยง ธันวาคม - มกราคม
4. ติดต่อ "พี่เลี้ยง" ให้ตรงตามต้องการ มกราคม
5. ประชาสัมพันธ์ กุมภาพันธ์
6.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยนอกสถานที่ มีนาคม
7.รวบรวมโครงการวิจัยจากการอบรม เพื่อจัดสรรงบประมาณ มีนาคม

8. สรุปผลการดำเนินงาน

มีนาคม


กลับสู่ด้านบน...!


 

แผนกลยุทธ์ 1 : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางงานวิจัย

1. ชื่องาน/โครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยเชิงบูรณาการ 
2. สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2548 ในข้อ : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ทำงานวิจัยได้ทราบถึงการทำวิจัย เชิงบูรณาการเพื่อสนองตอบวิธีการวิจัยตามนโยบายการวิจัยของชาติ
3.2 เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
4. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
4.1 คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ทำงานวิจัยได้ทราบถึงการทำวิจัย เชิงบูรณาการเพื่อสนองตอบวิธีการวิจัยตามนโยบายการวิจัยของชาติ
4.2 เกิดเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 5.หลักการและเหตุผล : ในระยะเวลาที่ผ่านมา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการวิจัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผลงานที่มีคุณภาพ และดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนดจึงควรมีการติดตามประเมินผลในระหว่างดำเนินโครงการวิจัย( Ongoing Research) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินผล จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการวิจัย
6. แผนการดำเนินงาน :
กิจกรรม ระยะเวลา
1.ติดต่อวิทยากรและเตรียมความพร้อม มีนาคม - เมษายน
2.ประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม

3. ดำเนินการ

กรกฎาคม
4. สรุปผล กรกฎาคม


กลับสู่ด้านบน...!


 

แผนกลยุทธ์ 1 : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางงานวิจัย

1. ชื่องาน/โครงการ : โครงการการบรรยายเรื่องการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
2. สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2548 ในข้อ : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ :
3.1. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความรู้ในด้านการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
3.2. เพื่อเป็นการจูงใจให้อาจารย์มุ่งผลิตงานที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
4. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
4.1. อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความรู้ในด้านการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
4.2. เกิดการจูงใจให้อาจารย์มุ่งผลิตงานที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การจดสิทธิบัตร 5.หลักการและเหตุผล : การทำงานวิจัย ถือเป็นการศึกษาและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสังคม ซึ่งมีบทบาทและ ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การทำงานวิจัยจึง ถือเป็นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งใน การคุ้มครองสิทธิทางปัญญาต่าง ๆ ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเรื่อง สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเพื่อให้นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้เกิด การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ต่อไป
6. แผนการดำเนินงาน :
กิจกรรม ระยะเวลา
1. ติดต่อวิทยากรและเตรียมความพร้อม เมษายน - มิถุนายน
2. ประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม

3. ดำเนินการ

กรกฎาคม
4. สรุปผลการดำเนินงาน มิถุนายน


กลับสู่ด้านบน...!


 

แผนกลยุทธ์ 1 : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางงานวิจัย

1. ชื่องาน/โครงการ : โครงการบรรยายเรื่องการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนบริการงานวิจัย
3. สอดคล้องกับปัจจัยความสำเร็จด้าน : คุณภาพผลงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
4. สอดคล้องกับกลยุทธ์เรื่อง : สร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางการวิจัย
5. วัตถุประสงค์ :
5.1 เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความรู้ในด้านการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
5.2 เพื่อเป็นการจูงใจให้อาจารย์มุ่งผลิตงานที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การจดสิทธิบัตร
6. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ :
6.1 มีงานวิจัยที่สามารถนำไปจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ในปี พ.ศ.2549 อย่างน้อย 1 เรื่อง
6.2 มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมตามต้องการ
7. แผนการดำเนินงาน :
กิจกรรม ระยะเวลา
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มีนาคม - เมษายน
2. ประชาสัมพันธ์ มิถุนายน

3. ดำเนินการจัดสัมมนา

สิงหาคม
4. สรุปผลการดำเนินงาน กรกฎาคม


กลับสู่ด้านบน...!


 

 

แผนกลยุทธ์ 1 : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางงานวิจัย

1. ชื่องาน/โครงการ : โครงการงานวิจัยดีเด่นประจำปี
2. สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2548 ในข้อ : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางการวิจัย
3. หลักการและเหตุผล :
งานวิจัย เป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งความอดทน พยายาม และทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ตลอดจนความคิดและสติปัญญา เพื่อให้ผลของผลงานวิจัยมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นการสร้างกำลังใจให้กับอาจารย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ผลของงานวิจัยที่ออกมามีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติ
4. วัตถุประสงค์ :
4.1 เพื่อสร้างบรรยากาศและกำลังใจให้กับอาจารย์ที่ทำงานวิจัย
4.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
5.1. เกิดบรรยากาศและกำลังใจที่ดีแก่อาจารย์ที่ทำงานวิจัย
5.2. เกิดแรงจูงใจสำหรับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

6. แผนการดำเนินงาน :
กิจกรรม ระยะเวลา
1.คัดเลือกงานวิจัย มิถุนายน - กรกฏาคม
2.แจ้งให้หัวหน้าโครงการทราบ สิงหาคม
3.ดำเนินการมอบรางวัล กันยายน


กลับสู่ด้านบน...!


 

 

แผนกลยุทธ์ 1 : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางงานวิจัย

1. ชื่องาน/โครงการ : โครงการประชุมเสนอผลงานวิจัยประจำปี
2. สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2548 ในข้อ : การสร้างบรรยากาศและกำหนดทิศทางการวิจัย
3. หลักการและเหตุผล :
ประโยชน์อันสำคัญยิ่งของการทำวิจัย คือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับการพัฒนาประเทศชาติ ฉบับที่ 9 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แก่บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในวงการอุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการทำวิจัยขึ้นในมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค์ :
4.1. เพื่อให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่รับทราบกันอย่างแพร่หลายและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในวงการอุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.2 เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลิตผลงานวิจัยที่ได้ระดับดี
4.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้กับภายนอก
5. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
5.1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่รับทราบกันอย่างแพร่หลายและสามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้ในวงการอุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5.2 คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลิตผลงานวิจัยที่ได้ระดับดี
5.3 เกิดการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้กับภายนอก

6. แผนการดำเนินงาน :

กิจกรรม ระยะเวลา
1. รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ กรกฎาคม - สิงหาคม
2. ดำเนินการจัดการประชุมเสนอผลงาน กันยายน
3.สรุป/ประเมินผล กันยายน


กลับสู่ด้านบน...!


แผนกลยุทธ์2  :โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการกับกลุ่มประเทศ GMS
1.โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกับกลุ่มประเทศ GMS
2. สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2548 ในข้อ : การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และต่างประเทศเกี่ยวกับการศึกษากลุ่มประเทศ GMS
3. หลักการและเหตุผล :
ด้วยจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ดังนั้น ส่วนบริการงานวิจัย จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการกับกลุ่มประเทศ GMS เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์ :
4.1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
4.2 เพื่อให้เกิดแนวทางในการวิจัยร่วมกันในอนาคต
5. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
5.1 เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
5.2 เกิดแนวทางในการวิจัยร่วมกันในอนาคต

6. แผนการดำเนินงาน :
กิจกรรม ระยะเวลา
1.ทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ GMS ตุลาคม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน พฤศจิกายน
3. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน พฤศจิกายน
4. คัดเลือกโครงการวิจัยของประเทศ GMS ธันวาคม
5.ประสานงานกับประเทศ GMS มกราคม-กุมภาพันธ์
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งประชสัมพันธ์โครงการ มกราคม-กุมภาพันธ์

7.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา/เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร

มีนาคม
8.ดำเนินการจัดสัมมนา เมษายน

9.เตรียมความพร้อมในการทัศนศึกษา

เมษายน
10.ดำเนินการเรื่องเดินทาง พฤษภาคม
11.ทัศนศึกษา 1 สัปดาห์ พฤษภาคม
12. สรุป/ประเมินผล มิถุนายน


กลับสู่ด้านบน...!


  ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Division of Research Services , Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. / Fax.
0-5391-6113 , Contact : research@mfu.ac.th