หน้าแรก นโยบาย/เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม บุคลากร ติดต่อ ติดต่อ เข้าระบบ MFU-RDMสำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น !

เกี่ยวกับงานวิจัย

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ
แบบฟอร์ม
จรรยาบรรณนักวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการวิจัย
ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ
แหล่งทุนวิจัย
รอบรู้เรื่องวิจัย
Download เอกสารอบรม
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
      นำเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ผลงาน

ค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา


แนะนำหนังสือใหม่

คู่มือ "นักวิจัยมือใหม่"
 
ตำราชุดฝึกอบรม "นักวิจัย"
 
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ๒๕๔๗-๒๕๔๙
 
more...!

Download หนังสือได้ที่นี้

- ตำราชุดฝึกอบรม "นักวิจัย"

- คู่มือ "นักวิจัยรุ่นใหม่"


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 2558 (ต.ค. 58)
ประกาศ!!! รับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (ทุน HERP) ปี 2559 (ก.ย. 58)
ขอแจ้งกำหนดการการขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2558 (ส.ค. 58)
ผลงานวิจัยอาจารย์ มฟล. รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2557 (มิ.ย. 58)
ด่วน!!!!!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2559 (พ.ค. 58)
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน (เม.ย. 58)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา จัดโดย วช. (เม.ย. 58)
คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย มฟล. (MFU-RDM) (มี.ค. 58)
ขอรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 (ก.พ. 58)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ก.พ. 58)

อ่านข่าวทั้งหมด

วันที่ 28/8/2558

        more..!
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งผลงานวิจัยเด่นร่วมงาน Thailand Research Expo 2015
            ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ      อ่านต่อ...
 
วันที่ 9/2/2558

        more..!
นักวิจัย มฟล. รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558
            ด้วย อาจารย์สุรพล วรภัทราทร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ     อ่านต่อ...
 
วันที่ 19/12/2556

        more..!
มหาวิทยาัลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงาน Research Exhibition หัวข้อ “จากห้องวิจัย สู่การใช้งานจริง”
            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ประจำ�ปี 2556: MFU Research Exhibition 2013 ภายใต้แนวคิด “จากห้องวิจัย สู่การใช้งานจริง”     อ่านต่อ...
 
วันที่ 2/8/2556

        more..!
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงาน "มหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค"
            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำแสดงนิทรรศการงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค “รวมพลังนักคิด ประดิษฐ์เพื่อชุมชน”     อ่านต่อ...
 
วันที่ 2/9/2551

        more..!

            ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553”      อ่านต่อ...
 
Mail...MFU
Username :
Password :


ค้นหา: ทั่วโลก
ค้นหาใน: web MFU

หน่วยงาน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
สกว.สำนักงานภาค
สนง.รับรองมาตรฐาน(สมศ.)
ทุนวิจัยของมูลนิธิเกาหลี
สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร
ทุน tgist
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

more...!
      

-ลิงค์เข้าระบบ MFU-RDM-

คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัย
(RDM MFU)


สนง.พัฒนาวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สนง.กองทุนสนับสนุการวิจัย
กรมทรัพย์สินทางปัญญาVisitor No... 29819 คน
Online
1 คนDownload !!!


 ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Division of Research Services , Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. / Fax.
0-5391-6387 , Contact : research@mfu.ac.th