แบบฟอร์มของส่วนทะเบียนและประมวลผล
 
งานประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ งานทะเบียนการศึกษา งานระเบียนการศึกษา คำร้องอื่นๆ
  งานประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
REG-101  ขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
 Proctor Requisition Form
REG-103  คำร้องขอลาสอบ
 Request Form for an Excused Absence from a Regular Examination
REG-104  แบบฟอร์มขอใช้กระดาษคำตอบ OMR
 OMR Answer Sheet Request Form
REG-105  แบบฟอร์มขอใช้สมุดคำตอบ
 Answer Note Book Request Form
REG-106  แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อสอบ
 Change the Examination Request Form
REG-107  คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK)
 Request Form for Chinese Proficiency Test
REG-108  คำร้องขอทบทวนผลการศึกษารายวิชาของนักศึกษา
 Request Form for Grade Reconsideration
REG-109  คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 Request Form for English Proficiency Test
  งานทะเบียนการศึกษา
REG-201  แบบพิมพ์การขอใช้ห้องเรียน
 From Reservation Report Form
REG-202  ขอแก้ไขข้อมูลในตารางสอนตารางสอบ
 Class and Examination Schedule Change Request Form
REG-203  ขอเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
 Course Offer Request Form
REG-204  ขอปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
 Course Offer CanCellation Request Form
REG-205  คำร้องแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ/วิชาชีพเลือกของสาขาวิชาอื่น
 Request Form for a Permission to study in Core courses or Major elective of another program
REG-206  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกิน/ต่ำกว่ากำหนด
 Request Form for Register More/Less Credits than those Stipulated
REG-207  คำร้องขอถอนรายวิชา (W)
 Request Form for Course Withdrawn
REG-208  คำร้องขอลาพักการศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 Request Form for Leave of Absence : Undergraduate student
REG-209  คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
 Request Form for Re-entering Students
REG-210  คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 Official Request Form for Being Reinstated to Student Status
REG-211  คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 Request Form for Maintaining Student Status : Undergraduate student
REG-212  คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายใน)
 Transfer Credit Request (From Another MFU Program )
REG-213  คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายนอก)
 Transfer Credit Request (From Another Institution/University)
REG-214  คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 Request Form for Student Resignation
REG-215  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 Request Form for S/U or V/W Registration : Undergraduate student
REG-216  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 Enrollment Form for Extracurricular : Graduate Students
REG-217  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีตารางสอบซ้ำซ้อนเป็นกรณีพิเศษ
 Request Form for Enroll in courses with special concurrent examinations
REG-218  คำร้องขอลาพักการศึกษา : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 Request Form for Leave of Absence : Graduate student
   งานระเบียนการศึกษา
REG-301  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา
 Student Information Update Form
   คำร้องอื่นๆ
REG-401  คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 Request Form for Student Identification Card
REG-404  หนังสือมอบฉันทะ
 Power of Attorney
REG-406  คำร้องทั่วไป
 General Request Form
REG-408  คำร้องขอรับรหัสผ่านใหม่
 Request Form for New Password
REG-409  คำร้องขอผลิตเอกสาร
 Document Printing Request Form
        
    contact staff : REG@MFU.AC.TH