แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
   หลักสูตร : 603100500 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 613100500 : สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005101 Basic Thai Reading and Writing 1
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 1
    6 (4-4-10)
1005102 Thai Pronunciation 1
 การออกเสียงภาษาไทย 1
    3 (2-2-5)
1005121 Thai Language Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
    3 (2-2-5)
1006002 Intensive English
 ภาษาอังกฤษเร่งรัด
    0 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005103 Basic Thai Reading and Writing 2
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 2
    6 (4-4-10)
1005104 Thai Pronunciation 2
 การออกเสียงภาษาไทย 2
    3 (2-2-5)
1005122 Conversation in Various Situations
 การสนทนาต่างสถานการณ์
    3 (2-2-5)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 

           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา

           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005223 Listening Comprehension
 การฟังจับใจความ
    3 (2-2-5)
1005231 Reading Comprehension
 การอ่านจับใจความ
    3 (2-2-5)
1005241 Introduction to Thai Writing
 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
1005243 Communicative Thai through Information Technology
 การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3 (2-2-5)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1xxxxxx General Education Elective 1
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 1
    3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005222 Conversation on Selected Topics
 การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด
    3 (2-2-5)
1005232 Analytical Reading
 การอ่านวิเคราะห์
    3 (2-2-5)
1005242 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
    3 (2-2-5)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ

           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
    3 (3-0-6)
1xxxxxx General Education Elective 2
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2
    3 (3-0-6)
xxxxxxx General Education Course (Foreign Language)
 
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005311 Characteristics of Thai
 ลักษณะภาษาไทย
    3 (3-0-6)
1005321 Conversation in Business Thai
 การสนทนาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
    3 (2-2-5)
1005322 Thai in Audio Visual Media
 ภาษาไทยในสื่อโสตทัศน์
    3 (2-2-5)
1005361 Thai Ways of Life
 วิถีไทย
    3 (2-2-5)
1005371 Introduction to Thai Literature
 วรรณคดีไทยเบื้องต้น
    3 (3-0-6)
1005xxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3) และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
           หรือ

           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005312 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    3 (2-2-5)
1005362 Thai Language and Society
 ภาษากับสังคมไทย
    3 (3-0-6)
1005373 Contemporary Thai Literature
 วรรณกรรมปัจจุบันไทย
    3 (3-0-6)
1005xxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (3-0-6)
1xxxxxx General Education Elective 3
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005464 Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทย
    3 (3-0-6)
1005481 Introduction to Project Writing
 การเขียนโครงงานเบื้องต้น
    3 (3-0-6)
1005xxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (3-0-6)
1005xxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005482 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
           P: 1005481   การเขียนโครงงานเบื้องต้น  ( Introduction to Project Writing )   3 (3-0-6) 
    6 (0-18-6)
1005xxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH