แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Undergraduate
   สำนักวิชา : School of Information Technology
   หลักสูตร : 633130101 : Bachelor of Science Program in Digital Technology for Business Innovation
   ปีอ้างอิง : 2563
   แผนการศึกษา : 633130101 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1301111 Innovative and Logical Design for Interactive Programming
 การออกแบบเชิงนวัตกรรมและตรรกะสำหรับการโปรแกรมแบบมีปฏิสัมพันธ์
    3 (2-2-5)
1301113 Digital Business Initiation in Practice
 การเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ
    3 (2-2-5)
1301114 Mathematics and Statistics for Digital Business
 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจดิจิทัล
    3 (2-2-5)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301112 Customer Behavior Analysis and User Experience Design
 การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
    3 (3-0-6)
1301115 Social Media, Digital Marketing, and E-Business Applications
 สื่อโซเชียล การตลาดดิจิทัล และอีบิซิเนสแอพพลิเคชั่น
    3 (2-2-5)
1301116 Digital Business Transformation and Development
 การปฏิรูปและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
    3 (2-2-5)
1301117 Digital Branding and Engagement
 การสร้างแบรนด์และการมีส่วนร่วมแบบดิจิทัล
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301204 Visual Art and Multimedia Technology
 ทัศนศิลป์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
    3 (2-2-5)
1301206 Digital Business Ecosystem and Management
 ระบบนิเวศและการจัดการธุรกิจดิจิทัล
    3 (3-0-6)
1301207 Digital Business in International Environments
 ธุรกิจดิจิทัลในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
    3 (3-0-6)
1301210 Innovation and Creativity Management for Sustainability
 นวัตกรรมและการจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน
    3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1301205 Personality and Public Speaking for Digital Business
 บุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะเพื่อธุรกิจดิจิทัล
    3 (3-0-6)
1301208 Digital Business Partnership Development
 การพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจดิจิทัล
    3 (3-0-6)
1301209 Introduction to Business Data Analytics
 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
1301213 Business Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศธุรกิจ
    3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301301 Digital Business Security, Law and Taxation
 ความปลอดภัย กฎหมาย และภาษีอากร ทางธุรกิจดิจิทัล
    3 (3-0-6)
1301302 Project Management for Digital Business
 การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจดิจิทัล
    3 (3-0-6)
1301303 Digital Business Data Management
 การจัดการข้อมูลธุรกิจดิจิทัล
    3 (2-2-5)
1301304 Modern Technology and AI in Business
 เทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจ
    3 (2-2-5)
13xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
13xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301305 Digital Technology Senior Project
 โครงงานนักศึกษาเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล
    3 (0-9-3)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301499 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
13xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
13xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก4
    3 (x-x-x)
13xxxxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก5
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH