แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : 593130100 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ปีอ้างอิง : 2559
   แผนการศึกษา : 613130101 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
           หรือ

           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 

           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1301108 Introduction to POPBL for IT competency
 พีโอพีบีแอลเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3 (3-0-6)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301122 Introduction to Programming
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
    3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301109 IT Industrial POPBL
 พีโอพีบีแอลเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1305103 User Interface Design
 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

           E2: 1301105   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  ( Human and Computer Interaction )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1305104 Object Oriented Design and Programming
 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ

           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
    3 (3-0-6)
1101100 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
    3 (3-0-6)
1106111 Mathematical Logic and Proof Techniques
 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น
    2 (2-0-4)
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301203 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
    3 (3-0-6)
1301282 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
    3 (2-2-5)
1305212 Database Management System
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
    3 (2-2-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201111 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น

           E2: 1201113   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5) 
           หรือ

           E2: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
    3 (3-0-6)
1301255 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย

           E2: 1301353   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communication and Network )   3 (2-2-5) 
           หรือ

           E2: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1302204 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

           E2: 1302251   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม  ( Data Structures and Algorithms )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1600104 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

           E2: 1301472   กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Laws and Ethics for Information Technology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301215 Industrial Management
 การจัดการอุตสาหกรรม

           E2: 1301312   การจัดการอุตสาหกรรม  ( Industrial Management )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301221 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
    3 (3-0-6)
1301348 Mobile Programming
 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

           E2: 1301347   การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  ( Mobile Programming )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1301393 Sustainability and Innovation in Information System Design
 ความยั่งยืนและนวัตกรรมในการออกแบบระบบสารสนเทศ
    3 (2-2-5)
1301491 Seminar
 สัมมนา
    1 (0-3-1)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301325 Information Security
 ความมั่นคงของสารสนเทศ

           E2: 1301355   ความปลอดภัยของสารสนเทศ  ( Information Security )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา 1
    1 (0-3-1)
13xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา

           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301318 Information Technology Project Management
 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

           E2: 1301344   การบริหารโครงงานสารสนเทศ  ( Information Technology Project Management )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301492 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา 2
           P: 1301391   โครงงานนักศึกษา 1  ( Senior Project 1 )   1 (0-3-1) 
    2 (0-6-2)
13xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301495 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH