แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : 593130500 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   ปีอ้างอิง : 2559
   แผนการศึกษา : 613130501 : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
           หรือ

           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 

           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301122 Introduction to Programming
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
1305105 Software Engineering Practice 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1302204 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

           E2: 1302251   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม  ( Data Structures and Algorithms )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305104 Object Oriented Design and Programming
 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    3 (2-2-5)
1305106 Software Engineering Practice 2
  ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ

           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
    3 (3-0-6)
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305103 User Interface Design
 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

           E2: 1301105   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  ( Human and Computer Interaction )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1305212 Database Management System
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
    3 (2-2-5)
1305215 Web Application Development
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305211 Software Testing
 การทดสอบซอฟต์แวร์

           E2: 1305207   การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์  ( Software Validation and Verification )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305213 Software Modelling and Architectural Design
 การออกแบบซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

           E2: 1305201   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  ( Software Architecture )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305214 Software Requirements Analysis and Specification
  การวิเคราะห์ความต้องการและกำหนดคุณลักษณะทางซอฟต์แวร์

           E2: 1305202   การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์  ( Software Requirement Specification and Management )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1305216 Mobile Application Development
 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
    3 (2-2-5)
13xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302271 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
    3 (3-0-6)
1305301 Software Process and Quality Assurance
 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ

           E2: 1305203   กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ  ( Software Process and Quality Assurance )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305307 Enterprise Application Development
 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร
    3 (2-2-5)
1305392 Seminar in Software Engineering
 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
    1 (0-3-1)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา

           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป

           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101100 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
    3 (3-0-6)
1305306 Software Project Management
 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

           E2: 1305302   การบริหารโครงการและความเสี่ยงของซอฟต์แวร์  ( Software Project and Risk Management )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา 1
    1 (0-3-1)
13xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305405 Enterprise Architecture
 สถาปัตยกรรมระบบองค์กร
    3 (3-0-6)
1305406 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา 2
           P: 1305391   โครงงานนักศึกษา 1  ( Senior Project 1 )   1 (0-3-1) 
    3 (0-9-3)
1305493 Software Engineering Case Studies
 กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

           E2: 1305492   กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ( Software Engineering Case Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1600104 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

           E2: 1301472   กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Laws and Ethics for Information Technology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305498 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH