แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : 603150100 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 613150100 : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
           หรือ

           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 

           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1501108 Electric Circuits and Electronics Devices
 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    3 (2-2-5)
1501109 Electrical Design and Simulation
 การออกแบบและจำลองทางไฟฟ้า
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1501112 Engineering Programming
 การโปรแกรมเชิงวิศวกรรม
    3 (2-2-5)
1501113 Electronics Workshop
 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
    3 (2-2-5)
1501171 Digital Circuit and Logic Design
 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
    3 (2-2-5)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา

           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ

           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
    3 (3-0-6)
1302333 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
    3 (2-2-5)
1501212 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย

           E2: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1501214 Computer Architecture and Microprocessor
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโพรเซสเซอร์
    3 (3-0-6)
1501218 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
    3 (2-2-5)
1501483 Embedded Systems
 ระบบฝังตัว
    3 (2-3-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302206 Mathematics and Algorithms for Computing
 คณิตศาสตร์และขั้นตอนวิธีเพื่อการคำนวณ
    3 (2-2-5)
1501210 Computer Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    3 (2-2-5)
1501213 Computer Networks
 โครงข่ายคอมพิวเตอร์

           E2: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1501215 Object-Oriented Programming on Mobile Devices
 การโปรแกรมเชิงวัตถุบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
    3 (2-2-5)
1501216 Real-Time Operating Systems for Embedded Applications
 ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเพื่อการประยุกต์ใช้แบบฝังตัว
    3 (2-2-5)
1501217 Model Based Design
 การออกแบบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501312 Web Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
    3 (2-2-5)
1501313 Computational Intelligence
 ปัญญาเชิงคำนวณ
    3 (2-2-5)
1501314 Smart Devices and Internet of Things
 อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
    3 (2-2-5)
1501345 Network System Security
 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
           P: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1501213   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 

           E2: 1501344   ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย  ( Network System Security )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
15xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม

           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
    3 (3-0-6)
1501402 Computer Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
           P: 1501401   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Engineering Pre-Project )   3 (0-9-3) 
    3 (0-9-3)
15xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1501401 Computer Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    3 (0-9-3)
15xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1501498   โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Research Project in Computer Engineering )   9 (0-40-9) 
           หรือ
           E1: 1501497   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-9) 
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH