แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 533110220 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
   ปีอ้างอิง : 2553
   แผนการศึกษา : 543110220 : สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2554 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006121 Intensive English
 ภาษาอังกฤษเร่งรัด
    0 (9-0-18)
1102101 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
           E1: 1102201   เคมีสำหรับวิศวกร  ( Chemistry for Engineers )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1102160 Introduction to Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์เบื้องต้น
    1 (1-0-2)
1103101 General Biology 1
 ชีววิทยาทั่วไป 1
    3 (2-3-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
    3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3) และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
           หรือ

           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001103 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
    2 (2-0-4)
1006217 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
           หรือ
           P: 1006117   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )   0 (3-9-9) 
           หรือ
           P: 1006115   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )   0 (9-0-18) 
           หรือ
           P: 1006110   พื้นฐานภาษาอังกฤษ  ( English Foundation )   0 (9-0-0) 
           หรือ
           P: 1006113   ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม  ( English Preparation )   0 (2-3-0) 
           หรือ
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
           หรือ

           E2: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) หรือ

           E2: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102102 General Chemistry 2
 เคมีทั่วไป 2
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1103102 General Biology 2
 ชีววิทยาทั่วไป 2
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1104101 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
    3 (2-3-5)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001121 Recreation and Sport for Well-Being
 นันทนาการและกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต

           E2: 1806102   นันทนาการและกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต  ( Recreation and Sport for Well-Being )   1 (0-2-1) 
    1 (0-2-1)
1006218 Academic Reading and Writing
 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1006109   การเรียงความภาษาอังกฤษ 2  ( English Composition 2 )   3 (2-3-5) หรือ

           E2: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102211 Analytical Chemistry 1
 เคมีวิเคราะห์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1102231 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1104102 General Physics 2
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
           P: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป

           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
    3 (3-0-6)
1006302 Academic Oral Skills
 ทักษะการพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
    2 (2-0-4)
1006304 English for Professional Success
 ภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
    1 (1-0-2)
1102212 Analytical Chemistry 2
 เคมีวิเคราะห์ 2
           P: 1102211   เคมีวิเคราะห์ 1  ( Analytical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
    4 (3-3-7)
1102221 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    3 (3-0-6)
1102232 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
    4 (3-3-7)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ

           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
    3 (3-0-6)
1102222 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
           P: 1102221   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  ( Physical Chemistry 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1106282 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง

           E2: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) 
    3 (3-0-6)
1108341 Polymer Synthesis and Characterization
 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
    3 (3-0-6)
1108441 Natural Polymers
 พอลิเมอร์จากธรรมชาติ
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102311 Spectroscopic Methods in Chemistry
 วิธีทางสเปกโทรสโคปีในเคมี
           P: 1102212   เคมีวิเคราะห์ 2  ( Analytical Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
    3 (3-0-6)
1102340 Principles of Inorganic Chemistry
 หลักเคมีอนินทรีย์
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1108342 Polymer Synthesis and Characterization Laboratory
 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะทางพอลิเมอร์
    1 (0-3-1)
1108442 Structure-Property Relationships in Polymers
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
    3 (3-0-6)
1108744 Polymer Processing
 การขึ้นรูปพอลิเมอร์
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102480 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
    3 (0-40-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101101 Professional Ethics
 จรรยาทางวิชาชีพ
    1 (1-0-2)
1102491 Seminar
 สัมมนา
    1 (0-3-1)
1108343 Polymer Degradation and Stabilization
 การเสื่อมและการรักษาสภาพของพอลิเมอร์
    3 (3-0-6)
11xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
11xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101102 Entrepreneurship for Science
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์
           E1: 1100407   ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์  ( Entrepreneurship for Science )   2 (2-0-4) 
    1 (0-2-1)
11xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
11xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก4
    3 (x-x-x)
11xxxxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก5
    3 (x-x-x)
1601101 Introduction to Legal Principles
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

           E2: 1001133   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ( General Principle Jurisprudence )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1601100   หลักกฎหมายเบื้องต้น  ( Foundation of Legal Principles )   4 (4-0-8) 
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH