แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : นวัตกรรมสังคม
   หลักสูตร : 605230122 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรร่วมกับ Hiroshima University)
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 615230122 : สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรร่วมกับ Hiroshima University)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2301702 Human Security and Governance
 ความมั่นคงของมนุษย์และธรรมาภิบาล
    3 (3-0-6)
2301703 Peace and Conflict Studies: Theories and Practices
 สันติศึกษาและความขัดแย้งศึกษา: ทฤษฎีและปฏิบัติการ
    3 (3-0-6)
2301706 Regional Cooperation and Cross-Border Mobility
 ความร่วมมือระดับภูมิภาคและการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามพรมแดน
    3 (3-0-6)
2301712 Human Rights and Development
  สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Common Subject 2
 
    2 (2-0-4)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2301704 Research Methodologyin International Development
 ระเบียบวิจัยทางการพัฒนาระหว่างประเทศ
    3 (3-0-6)
xxxxx01 Take Course at Hiroshima University
 ศึกษารายวิชาที่มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา
    x (x-x-x)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  2  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
xxxxx01 Take Course at Hiroshima University
 ศึกษารายวิชาที่มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา
    x (x-x-x)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  -1  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
xxxxx01 Take Course at Hiroshima University
 ศึกษารายวิชาที่มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา
    x (x-x-x)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  -1  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH