แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : นวัตกรรมสังคม
   หลักสูตร : 605230102 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 615230102 : สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2301701 International Development: Rethinking
 การพัฒนาระหว่างประเทศ: การคิดทบทวน
    3 (3-0-6)
2301702 Human Security and Governance
 ความมั่นคงของมนุษย์และธรรมาภิบาล
    3 (3-0-6)
2301703 Peace and Conflict Studies: Theories and Practices
 สันติศึกษาและความขัดแย้งศึกษา: ทฤษฎีและปฏิบัติการ
    3 (3-0-6)
2301704 Research Methodologyin International Development
 ระเบียบวิจัยทางการพัฒนาระหว่างประเทศ
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
23xxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    3 (3-0-6)
23xxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    3 (3-0-6)
23xxxxx Elective 3
 วิชาเลือก 3
    3 (3-0-6)
23xxxxx Elective 4
 วิชาเลือก 4
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2301792 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2301792 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH