แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 655200202 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 655200202 : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002701 Anti-Aging and Regenerative Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    2 (2-0-4)
2002723 Life Style Medicine
 เวชศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
    1 (1-0-2)
2002725 Hormone and Application in Anti Aging Medicine
 ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางเวชศาสตร์ชะลอวัย
    1 (1-0-2)
2002728 Hormone
 ฮอร์โมน
    1 (1-0-2)
2002731 Physiology in Elderly 1
 สรีรวิทยาผู้สูงวัย 1
    1 (1-0-2)
2002735 Anti-Aging Nutrition
 โภชนาการชะลอวัย
    2 (2-0-4)
2002736 Environment, Occupational Disorder and Toxicology
 โรคที่เกิดจากการทำงาน สิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา
    1 (1-0-2)
2002738 Applied Statistics for Medical Research
 สถิติประยุกต์สำหรับวิจัยทางการแพทย์
    1 (1-0-2)
2002739 Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัย
    1 (1-0-2)
รวม  9  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002703 Anti-Aging Diagnostic and Therapeutic Intervention
 การวินิจฉัยและการรักษาทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    1 (1-0-2)
2002712 Sport and Exercise
 กีฬาและการออกกำลังกาย
    1 (1-0-2)
2002721 Music Therapy
 ดนตรีบำบัด
    1 (1-0-2)
2002722 Integrative Medicine
 เวชศาสตร์บูรณาการ
    1 (1-0-2)
2002729 Geriatric Medicine
 โรคทางอายุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความชรา
    1 (1-0-2)
2002730 Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1
    1 (0-3-1)
2002732 Physiology in Elderly 2
 สรีรวิทยาผู้สูงวัย 2
    1 (1-0-2)
2002733 Neuropathophysiology in elderly
 ประสาทพยาธิสรีรวิทยาผู้สูงอายุ
    1 (1-0-2)
2002737 Cosmetic Dermatology and Aging Skin
 ศาสตร์เกี่ยวกับความงามผิวหนังและภาวะความชราของผิวหนัง
    1 (1-0-2)
20xxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    1 (x-x-x)
20xxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    1 (x-x-x)
20xxxxx Elective 3
 วิชาเลือก 3
    1 (x-x-x)
รวม  12  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002724 Integration in Anti-Aging and Regenerative Medicine
 บูรณาการวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    0 (0-3-1)
2002734 Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 2
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2
    1 (0-3-1)
2002804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002717 Journal Seminar in Anti-Aging and Regenerative Medicine
 สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    0 (0-3-1)
2002804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH