แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 655200302 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 655200302 : วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003701 Anti-Aging and Regenerative Science
 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    2 (2-0-4)
2003705 Occupational and Environmental Effect to the Human Body
 ผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
    1 (1-0-2)
2003721 Hormone and Application in Anti Aging Science
 ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
    1 (1-0-2)
2003732 Aging and Hormone Physiology
 สรีรวิทยาฮอร์โมนกับผู้สูงวัย
    1 (1-0-2)
2003733 Biostatistics for Research
 ชีวสถิติเพื่อการวิจัย
    1 (1-0-2)
2003734 Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัย
    1 (1-0-2)
2003735 Anti-aging Nutrition
 โภชนวิทยาชะลอวัย
    2 (2-0-4)
2003736 LifeStyle Optimization
 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อความสมดุล
    1 (1-0-2)
2003737 Essential Body System in Aging 1
 ระบบสรีรวิทยาในผู้สูงวัย 1
    1 (1-0-2)
รวม  9  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003703 Application in Anti-Aging Science
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านการชะลอวัย
    1 (1-0-2)
2003738 Common illness in Elderly and Prevention
 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน
    1 (1-0-2)
2003739 LAB-Integrative Anti-aging and Regenerative Science 1
 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1
    1 (0-3-1)
2003740 Aesthetic Dermatology for Health Practitioner
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความงามผิวหนังและความชราของผิวหนัง
    1 (1-0-2)
2003741 Anti-Aging Sport Medicine and Exercise
 เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายชะลอวัย
    1 (1-0-2)
2003742 Music Therapy in Anti Aging Medicine
 ดนตรีบำบัดเพื่อการชะลอวัย
    1 (1-0-2)
2003743 Metamedicine
 การแพทย์ผสมผสาน
    1 (1-0-2)
2003744 Essential Body System in Aging 2
 ระบบสรีรวิทยาในผู้สูงวัย 2
    1 (1-0-2)
2003745 Neuroscience of Aging
 ประสาทวิทยาศาสตร์ในผู้สูงวัย
    1 (1-0-2)
20xxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    1 (x-x-x)
รวม  10  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003728 Thesis Seminar in Anti-aging Science
 สัมมนาวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
    0 (0-3-1)
2003729 Journal Update and Special Topics in Anti-Aging Sciences
 วารสารทันยุคและสัมนาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
    0 (0-3-1)
2003808 Nutraceutical Supplementationin Anti-aging and Regenerative Health
 การใช้โภชนบำบัดเสริมอาหารเพื่อชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    1 (1-0-2)
20xxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    1 (x-x-x)
20xxxxx Elective 3
 วิชาเลือก 3
    1 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003802 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    12 (0-36-12)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH