แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 655200301 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 1
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 655200301 : วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003728 Thesis Seminar in Anti-aging Science
 สัมมนาวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
    0 (0-3-1)
2003729 Journal Update and Special Topics in Anti-Aging Sciences
 วารสารทันยุคและสัมนาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
    0 (0-3-1)
2003730 Biostatistics for Research
 ชีวสถิติเพื่อการวิจัย
    0 (1-0-2)
2003731 Research Methodology and Statistics
 ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัย
    0 (1-0-2)
2003804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-0)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-0)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-0)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-0)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH