แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 655200102 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 655200102 : ตจวิทยา แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001703 Dermatologic Clinic 1
 คลินิกตจวิทยา 1
    1 (0-3-1)
2001709 Microscopic Dermatology
 ตจวิทยาจุลภาพ
    1 (0-3-1)
2001727 Applied Statistics and Research Methodology for Dermatologic Research
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานวิจัยด้านตจวิทยา
    2 (1-3-3)
2001731 General Clinical Dermatology 1
 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1
    3 (3-0-6)
2001736 Dermatologic Case Seminar
 สัมมนาปัญหาผู้ป่วยตจวิทยา
    1 (0-3-1)
2001737 Dermatologic Research Journal Seminar
 สัมมนาวารสารทางวิจัยตจวิทยา
    1 (0-3-1)
2001738 Cosmetic Science and Cosmetic Dermatology 1
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเวชศาสตร์ผิวพรรณ 1
    1 (0-3-1)
2001739 Cosmetic Dermatology Clinic 1
 คลินิกตจวิทยาเครื่องสำอาง 1
    1 (0-3-1)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001700 Cosmetics Surgery
 ศัลยกรรมเสริมสวย
    1 (1-0-2)
2001707 Anti-Aging Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัย
    1 (1-0-2)
2001732 General Clinical Dermatology 2
 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
    3 (3-0-6)
2001733 Anti Aging Clinic
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
    1 (0-3-1)
2001734 Dermatologic Clinic 2
 คลินิกตจวิทยา 2
    1 (0-3-1)
2001735 Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases
 โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้สารสัมผัสและงานอาชีพ
    1 (1-0-2)
2003807 Anti-aging Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชะลอวัย
    2 (2-0-4)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001801 Dermatologic Clinic 3
 คลินิกตจวิทยา 3
    1 (0-3-1)
2001806 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-12-6)
20xxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    1 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001802 Dermatologic Clinic 4
 คลินิกตจวิทยา 4
    1 (0-3-1)
2001806 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-12-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH