แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 655200101 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก 1
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 655200101 : ตจวิทยา แผน ก 1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001716 Seminar in Dermatology
 สัมมนาวิชาการตจวิทยา
    0 (0-3-1)
2001724 Applied Statistics and Research Methodology for Dermatologic Research
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานวิจัยด้านตจวิทยา
    0 (1-3-3)
2001725 Cosmetic Dermatology Clinic
 คลินิกตจวิทยาเครื่องสำอาง
    0 (0-3-1)
2001726 Anti Aging Clinic
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
    0 (0-3-1)
2001805 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001717 Journal Seminar in Dermatology
 สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านตจวิทยา
    0 (0-3-1)
2001805 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
2003806 Anti-aging entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชะลอวัย
    0 (2-0-4)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001805 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001805 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH