แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 645170203 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข
   ปีอ้างอิง : 2564
   แผนการศึกษา : 655170203 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702729 Advanced Cosmetic Science for Skin
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับผิวหนัง
    9 (8-3-17)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702725 Advanced Cosmetic Science for Color and Make-up
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับสีและการตกแต่ง
    7 (6-3-13)
1702734 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
    2 (2-0-4)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702708 Seminar
 สัมมนา
    1 (0-3-1)
1702730 Advanced Cosmetic Science for Hair, Nail, and Oral Care
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับผม เล็บ และช่องปาก
    7 (6-3-13)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702733 Advanced Aromatic Science
 สุคนธศาสตร์ขั้นสูง
    4 (3-3-7)
1702735 Cosmetic Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง
    1 (1-0-2)
1702895 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    5 (0-15-5)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH