แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 647170421 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ (แบบ 2.1)
   ปีอ้างอิง : 2564
   แผนการศึกษา : 657170421 : สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ (แบบ 2.1)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704704 Creative Cosmetics and Innovation
 เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
    3 (3-0-6)
1704705 Research Methodology for Cosmetic Science
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
    2 (1-2-3)
1704901 Current Issues in Creative Cosmetics and Innovation
 ประเด็นปัจจุบันทางเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
    0 (0-3-1)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  5  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704902 Entrepreneurship of Cosmetic Business
 การเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจเครื่องสำอาง
    4 (3-2-7)
1704990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
1704xxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH