แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 645170402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ แผน ก2
   ปีอ้างอิง : 2564
   แผนการศึกษา : 655170402 : สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ แผน ก2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704701 Selected Topic in Creative Cosmetics and Innovation
 หัวข้อคัดเลือกทางเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
    0 (0-3-1)
1704704 Creative Cosmetics and Innovation
 เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
    3 (3-0-6)
1704705 Research Methodology for Cosmetic Science
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
    2 (1-2-3)
1704706 Cosmetic Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
    4 (2-6-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704707 Business Management in Creative Cosmetics and Innovation
 การจัดการธุรกิจเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
    3 (3-0-6)
1704791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
1704xxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH