แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 645170401 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ แผน ก1
   ปีอ้างอิง : 2564
   แผนการศึกษา : 655170401 : สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ แผน ก1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704701 Selected Topic in Creative Cosmetics and Innovation
 หัวข้อคัดเลือกทางเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
    0 (0-3-1)
1704702 Research Methodology for Cosmetic Science
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
    0 (1-2-3)
1704703 Creative Cosmetics and Innovation
 เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
    0 (3-0-6)
1704790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    18 (0-54-18)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH