แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 653170300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 653170300 : สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1703103 Introduction to Beauty Technology
 เทคโนโลยีความงามเบื้องต้น
    2 (2-0-4)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1703101 Human Anatomy and Physiology for Beauty Technology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับเทคโนโลยีความงาม

           E2: 1701101   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  ( Human Anatomy and Physiology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1703104 Facial Grooming
 การแต่งหน้า
    3 (2-2-5)
1703211 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
    2 (2-0-4)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 2
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1703208 Hair Treatment and Design
 การดูแลและออกแบบทรงผม
    3 (2-3-5)
1703221 Herb for Health and Aesthetics
 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
    3 (3-0-6)
1703223 Make-up Techniques
 เทคนิคการแต่งหน้า
           P: 1703222   การแต่งหน้า  ( Facial Makeover )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1703104   การแต่งหน้า  ( Facial Grooming )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
2102207 Essential Medical Biochemistry
 ชีวเคมีทางการแพทย์ที่จำเป็น
    2 (2-0-4)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 3
 วิชาเลือกกลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 3
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1703209 Spa and Spa Services
 สปาและการบริการสปา
    4 (3-3-7)
1703210 Cosmetic Products for Beauty
 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อความงาม
    3 (2-3-5)
1703213 Constructive Communication
 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
    2 (1-3-5)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 4
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 4
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1703317 Beauty Business Marketing
 การตลาดธุรกิจความงาม
    3 (3-0-6)
1703318 Anti-aging and Regenerative Science
 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    3 (3-0-6)
1703333 Body Treatment for Beauty
 การปรนนิบัติร่างกายเพื่อความงาม

           E2: 1703314   การดูแลรักษาร่างกายเพื่อความงาม  ( Body Treatment for Beauty )   4 (3-3-7) 
    4 (3-3-7)
17xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
Gexxxxx GE: Science and Mathematics Course 1
 วิชาเลือก กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 1
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1703319 Beauty Business Regulations
 ข้อกำหนดธุรกิจความงาม
    3 (3-0-6)
1703323 Research Methodology in Beauty Technology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีความงาม
    3 (3-0-6)
1703334 Beauty Business Management
 การจัดการธุรกิจความงาม
    2 (2-0-4)
1703336 Basic Facial Treatment
 การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นพื้นฐาน
           E1: 1703421   การดูแลรักษาผิวหน้า  ( Facial Treatment )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1703495 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
           E1: 1703494   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   3 (0-40-3) 
    3 (0-40-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701402 Business Planning and Entrepreneurship in Cosmetics
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางเครื่องสำอาง
    3 (2-3-5)
1703411 Advanced Facial Treatment
 การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นสูง
           P: 1703336   การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นพื้นฐาน  ( Basic Facial Treatment )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1703412 Manicure and Pedicure
 การดูแลเล็บมือเล็บเท้า
    4 (3-3-7)
1703417 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
    1 (0-3-1)
1703418 Seminar in Beauty Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีความงาม
    1 (0-3-1)
1703422 Special Project
 โครงงานพิเศษ
    3 (0-9-3)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1703408 Nutritional Supplements for Beauty and Health
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามและสุขภาพ
    3 (3-0-6)
1703409 Entrepreneurship in Beauty Business
 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจความงาม
    3 (1-6-4)
17xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
17xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH