แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 653170100 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 653170100 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
1102109 Fundamentals of Chemistry
 พื้นฐานทางเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1701104 Introduction to Cosmetic Science
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น
    1 (1-0-2)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102210 Principles of Analytical Chemistry
 หลักเคมีวิเคราะห์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
           หรือ
           P: 1102107   หลักเคมี  ( Principle of Chemistry )   2 (2-0-4) 
    3 (2-3-5)
1701102 Human Anatomy and Physiology for Cosmetic Science
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
    3 (3-0-6)
1701105 Cosmetic Raw Materials
 วัตถุดิบเครื่องสำอาง
           P: 1701104   วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น  ( Introduction to Cosmetic Science )   1 (1-0-2) 
    3 (2-3-5)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
           หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7)  ,
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
           E1: 1102253   ชีวเคมี  ( Biochemistry )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1701211 Physical Chemistry for Cosmetic Science
 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1701214 Cosmetic Dosage Forms
 รูปแบบเครื่องสำอาง
           P: 1701105   วัตถุดิบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Raw Materials )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1701215 Current Regulations and Ethics for Cosmetics
 การควบคุมเครื่องสำอางและจริยธรรมในปัจจุบัน
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701216 Marketing for Cosmetic Business
 การตลาดสำหรับธุรกิจเครื่องสำอาง
    2 (2-0-4)
1701217 Cosmetic Packaging Design and Compatibility
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและความเข้ากันได้
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
    2 (2-0-4)
1701218 Microbial Contamination and Preservatives in Cosmetics
 การปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารกันเสียในเครื่องสำอาง
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
    4 (3-3-7)
1701219 Skin Care Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อการดูแลผิวหนัง
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1701221 Hair and Nail Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อการดูแลเส้นผมและเล็บ
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701327 Cosmetic Adverse Reactions
 ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ทางเครื่องสำอาง
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
    2 (2-0-4)
1701330 Aromatic Science
 สุคนธศาสตร์
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1701333 Color Cosmetic Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสีสัน
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 2
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 2
    3 (x-x-x)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 3
 วิชาเลือกกลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 3
    3 (x-x-x)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 4
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 4
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701326 Research Methodology and Seminar in Cosmetic Science
 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
    2 (1-3-3)
1701328 Evaluation of Cosmetic Products
 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1701329 Cosmetic Manufacturing Industry
 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
    2 (2-0-4)
1701334 Special Project 1
 โครงงานพิเศษ 1
    1 (0-3-1)
17xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1701402 Business Planning and Entrepreneurship in Cosmetics
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางเครื่องสำอาง
    3 (2-3-5)
1701403 Global Trends and Innovation in Cosmetics
 แนวโน้มของโลกและนวัตกรรมทางเครื่องสำอาง
           P: 1701214   รูปแบบเครื่องสำอาง  ( Cosmetic Dosage Forms )   3 (2-3-5) 
    2 (2-0-4)
1701404 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
    2 (0-6-2)
1701495 Special Project 2
 โครงงานพิเศษ 2
           P: 1701334   โครงงานพิเศษ 1  ( Special Project 1 )   1 (0-3-1) 
    2 (0-6-2)
17xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH