แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : จีนวิทยา
   หลักสูตร : 633240201 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
   ปีอ้างอิง : 2563
   แผนการศึกษา : 653240201 : สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *

 
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH