แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 605110802 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635110802 : สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108761 Research Methodology and Ethics
 ระเบียบวิธีและจริยธรรมการวิจัย
    3 (3-0-6)
1108763 Advanced Materials
 วัสดุขั้นสูง
    3 (3-0-6)
1108765 Materials Characterization
 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ
    4 (3-3-7)
1108900 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108762 Development of Innovative Materials
 การพัฒนาวัสดุนวัตกรรม
    2 (2-0-4)
1108764 Properties and Testing of Materials
 สมบัติและวิธีการทดสอบวัสดุ
    3 (2-3-5)
1108900 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
1108xxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108781 Seminar in Materials Innovation 1
 สัมมนานวัตกรรมวัสดุ 1
    0 (0-3-1)
1108900 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
1108xxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    3 (3-0-6)
1108xxx Elective 3
 วิชาเลือก 3
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1108782 Seminar in Materials Innovation 2
 สัมมนานวัตกรรมวัสดุ 2
    0 (0-3-1)
1108900 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH