แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 623111200 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 633111200 : สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102201 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร

           E2: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1104104 Physics for Engineers 1
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
    4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
    3 (3-0-6)
1112101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
    3 (1-6-4)
1112104 Soft Skills for Science and Engineering Professionals
 จรณทักษะสำหรับอาชีพทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
    1 (0-3-1)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1104105 Physics for Engineers 2
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
           P: 1104104   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1  ( Physics for Engineers 1 )   4 (3-3-7) 
    4 (3-3-7)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1112103 Workshop Skills
 ทักษะงานช่าง
    1 (0-3-1)
1112105 Materials Science and Engineering 1
 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 1
    4 (4-0-8)
1112201 Materials Engineering Lab 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1
    1 (0-3-1)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112202 Materials Engineering Lab 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2
           P: 1112201   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1  ( Materials Engineering Lab 1 )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
1112212 Materials Science and Engineering 2
 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 2
           P: 1112105   วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 1  ( Materials Science and Engineering 1 )   4 (4-0-8) 
    4 (4-0-8)
1112213 Engineering Statistics
 สถิติสำหรับวิศวกร
    3 (3-0-6)
1112217 Characterisation of Materials
 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
    3 (2-3-5)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1112203 Materials Engineering Lab 3
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 3
           P: 1112202   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2  ( Materials Engineering Lab 2 )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
1112208 Mechanic of Materials
 กลศาสตร์ของวัสดุ
    3 (3-0-6)
1112216 Mechanical Behavior of Materials and Properties Testing
 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุและการทดสอบสมบัติ
    3 (3-0-6)
1112304 Fundamentals of Composite Materials
 หลักการพื้นฐานของวัสดุเชิงประกอบ
    3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112214 Global Engineering and Industrial Visits
 ความเป็นวิศวกรโลกและการเยี่ยมชมอุตสาหกรรม
    2 (1-2-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  2  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1106203 Programing and Computational Methods for Engineers
 การโปรแกรมและวิธีการคำนวณสำหรับวิศวกร
           P: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (2-3-5)
1112303 Thermodynamics and Kinetics of Materials
 อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตร์ของวัสดุ
    4 (4-0-8)
1112305 Degradation and Failure of Materials
 การเสื่อมสภาพและการวิบัติของวัสดุ
    3 (3-0-6)
1112309 Materials Engineering Lab 4
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 4
           P: 1112203   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 3  ( Materials Engineering Lab 3 )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
11xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112310 Sustainable Materials
 วัสดุเพื่อความยั่งยืน
    3 (3-0-6)
1112311 Manufacturing of Products
 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
    3 (3-0-6)
1112401 Materials Selection and Design
 การคัดสรรและการออกแบบวัสดุ
    3 (3-0-6)
1112402 Materials Engineering Seminar
 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
    1 (0-3-1)
1112415 Engineering Safety
 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
    3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112403 Materials Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
    3 (0-9-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
11xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1203253 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

           E2: 1209312   การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต  ( Business Operations and Production Development )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112404 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1112405   ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ  ( Oversea Training )   9 (0-40-9) 
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH