แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 607110222 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบ 2.2)
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 637110222 : สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบ 2.2)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102702 Ethics and Research Methodology
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีการวิจัย
    3 (3-0-6)
1102703 Advanced Instrumental Analysis
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
    4 (3-3-7)
11xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
11xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102996 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    3 (0-9-3)
11xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
11xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก4
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102986 Doctoral Seminar 1
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 1

           E2: 1102784   สัมมนาระดับปริญญาโท 1  ( Master Seminar 1 )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
1102996 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102987 Doctoral Seminar 2
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 2

           E2: 1102882   สัมมนาระดับปริญญาโท 2  ( Master Seminar 2 )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
1102996 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102988 Doctoral Seminar 3
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 3
    1 (0-3-1)
1102996 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102989 Doctoral Semina 4
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 4
    1 (0-3-1)
1102996 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102990 Doctoral Semina 5
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 5
    1 (0-3-1)
1102996 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102996 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 5   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102996 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102996 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH