แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 605110202 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635110202 : สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102702 Ethics and Research Methodology
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีการวิจัย
    3 (3-0-6)
1102703 Advanced Instrumental Analysis
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
    4 (3-3-7)
11xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102784 Master Seminar 1
 สัมมนาระดับปริญญาโท 1

           E2: 1102986   สัมมนาระดับปริญญาเอก 1  ( Doctoral Seminar 1 )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
1102792 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-0)
11xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
11xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102792 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
1102882 Master Seminar 2
 สัมมนาระดับปริญญาโท 2

           E2: 1102987   สัมมนาระดับปริญญาเอก 2  ( Doctoral Seminar 2 )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102792 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH