แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 605110201 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก 1
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635110201 : สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก 1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102701 Ethics and Research Methodology
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีการวิจัย
    0 (3-0-6)
1102791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102782 Master Seminar 1
 สัมมนาระดับปริญญาโท 1
    0 (0-3-1)
1102791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
1102881 Master Seminar 2
 สัมมนาระดับปริญญาโท 2
    0 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH