แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 605110002 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635110002 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100701 Molecular Biology and Omics
 อณูชีววิทยาและโอมิกส์
    3 (3-0-6)
1100702 Advanced Methonds in Biological Science
 วิธีการขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
    3 (2-3-5)
1100703 Research Methodology in Biological Science
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
    3 (3-0-6)
1100781 Seminar 1
 สัมมนา 1
    0 (0-3-1)
11xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100704 Research Innovation and Professional Ethics
 วิจัยนวัตกรรมและจรรยาวิชาชีพ
    3 (3-0-6)
1100782 Seminar 2
 สัมมนา 2
    0 (0-3-1)
11xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
11xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก4
    3 (x-x-x)
11xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100793 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100793 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH