แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   หลักสูตร : 623180400 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 623180400 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาเข้า   2562 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1804106 Introduction to Public Health
 การสาธารณสุขเบื้องต้น
    1 (0-2-1)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804103 Public Health Microbiology
 จุลชีววิทยาสาธารณสุข
    3 (2-3-5)
1804201 Public Health Parasitology
 ปรสิตวิทยาสาธารณสุข
    3 (2-3-5)
1804206 Public Health Virology and Immunology
 ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสาธารณสุข
    3 (2-2-5)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 

           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
2102201 Anatomy and Physiology 1
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

           E2: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1802203 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
           E1: 1801301   การทำงานผิดปกติในร่างกายมนุษย์  ( Human Dysfunction )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1802215   พยาธิสรีรวิทยา  ( Pathophysiology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1804213 Issues and Trends in Public Health
 ประเด็นและแนวโน้มสาธารณสุข
    1 (0-2-1)
1804214 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    3 (2-2-5)
1804313 Principles of Immunization
 หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
    2 (1-2-3)
1804331 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
    3 (2-2-5)
2102202 Anatomy and Physiology 2
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
           P: 2102201   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1802209   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  ( Anatomy and Physiology 1 )   3 (2-2-5) 

           E2: 1802210   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  ( Anatomy and Physiology 2 )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804306 Public Health Pharmacy
 เภสัชสาธารณสุข
    3 (3-0-6)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
    3 (3-0-6)
1804328 Basic Health Assessment and Treatment
 การตรวจประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น
           E1: 1804304   การปฐมพยาบาล  ( First Aid )   3 (2-2-5) และ
           E1: 1804410   หลักการตรวจร่างกาย  ( Principles of Physical Examination )   2 (1-2-3) 
    3 (2-2-5)
1804329 Infectious and Emerging Diseases
 โรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
           E1: 1804301   โรคติดเชื้อและการควบคุมโรค  ( Infectious Disease and Control )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1804307   โรคอุบัติใหม่และการควบคุมโรค  ( Emerging Disease and Control )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1804334 Non-infectious Diseases
 โรคไร้เชื้อ
    3 (2-2-5)
1804402 Principles of Epidemiology
 หลักวิทยาการระบาด
    3 (3-0-6)
1804432 Principles of Public Health Laboratory Analysis
 หลักการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ด้านสาธารณสุข
    2 (1-3-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804204 Oral Health
 สุขภาพช่องปาก
    2 (2-0-4)
1804312 Public Health Nutrition
 โภชนาการสาธารณสุข
    3 (3-0-6)
1804330 Health Promotion and Health Behavioral Science
 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์
    3 (2-2-5)
1804332 Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
           E1: 1803102   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  ( Health Economics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1804333 Family Health
 อนามัยครอบครัว
    3 (2-2-5)
1804335 Seminar in Public Health
 สัมมนาทางการสาธารณสุข
    1 (0-2-1)
1804409 Field Epidemiology
 วิทยาการระบาดภาคสนาม
           P: 1804402   หลักวิทยาการระบาด  ( Principles of Epidemiology )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804340 Public Health Field Training 1
 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 1
    5 (0-20-5)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  5  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804202 Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
    3 (3-0-6)
1804427 Public Health Research
 การวิจัยทางสาธารณสุข
           E1: 1801302   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Research in Health Science )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1804428 Mental Health and Health Counseling
 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
    3 (2-2-5)
1804429 Public Health Laws, Forensic Medicine and Ethics
 กฎหมายสาธารณสุข นิติเวชศาสตร์และจรรยาวิชาชีพ
           E1: 1804308   จรรยาวิชาชีพสาธารณสุข  ( Professional Ethics in Public Health )   2 (2-0-4) และ
           E1: 1804403   กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์  ( Public Health Law and Forensic Medicine )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1804430 Public Health Information Management
 การจัดการสารสนเทศด้านสาธารณสุข
    3 (2-2-5)
1804431 Community Health
 อนามัยชุมชน
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804440 Public Health Field Training 2
 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 2
    6 (0-24-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH