แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   หลักสูตร : 623180600 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 623180600 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2562 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1806101 Introduction to Sports Science
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
    2 (2-0-4)
1806xxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    1 (x-x-x)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1806106 Physics for Sports Science
  ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
    3 (2-2-5)
1806xxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    1 (x-x-x)
2102204 Anatomy for Sports Science
 กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1806210 Exercise and Sports Physiology
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา
    3 (2-2-5)
1806215  Sports Massage
 การนวดทางการกีฬา
    2 (1-2-3)
1806216  Sports Management and Business
 การจัดการทางการกีฬาและธุรกิจกีฬา
    3 (3-0-6)
1806xxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    1 (x-x-x)
2102205 Physiology for Sports Science
 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
    3 (3-0-6)
2102240 Basic Medical Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐานทางการแพทย์
    3 (2-2-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806211 Physical Activity and Health
 กิจกรรมทางกายและสุขภาพ
    3 (2-2-5)
1806212 Physical Fitness Testing and Assessment
 การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
    3 (2-2-5)
1806213  Motor Learning
 การเรียนรู้การเคลื่อนไหว
    3 (2-2-5)
1806214 Basic Concepts of Community Health and Sports
 แนวคิดพื้นฐานของสุขภาพและการกีฬาชุมชน
    3 (2-2-5)
1806303 Biomechanics in Sports
 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
           P: 1806203   ระบบร่างกายมนุษย์และสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1  ( Human Body System and Exercise Physiology 1 )   3 (2-2-5)  ,
           P: 1806207   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  ( Kinesiology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1806108   ฟิสิกส์และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ( Physics and Basic Movement )   2 (2-0-4) 
    3 (2-2-5)
1806xxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    1 (x-x-x)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806202 Exercise and Sports Psychology
 จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
    3 (3-0-6)
1806312 Sports Technology
 เทคโนโลยีทางการกีฬา
    2 (1-2-3)
1806313 Fitness Equipment and Management
 อุปกรณ์การออกกำลังกายและการจัดการ
    2 (1-2-3)
1806314 Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬา
           P: 2102204   กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Anatomy for Sports Science )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1806315 Body Conditioning Training
 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
           P: 1806212   การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย  ( Physical Fitness Testing and Assessment )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1806xxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    1 (x-x-x)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806308 Exercise and Sports Nutrition
 โภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา
    3 (3-0-6)
1806316 Research in Sports and Health Science
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
    3 (2-2-5)
1806318  Sports Science for Coaching
 หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกสอนกีฬา
    3 (2-2-5)
1806319  Spa Business
  ธุรกิจสปา
    2 (1-2-3)
1806320 Sports Laws and Philosophy
 กฎหมายกีฬาและปรัชญาทางการกีฬา
    2 (2-0-4)
1806xxx Major Elective 6
 วิชาชีพเลือก 6
    1 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806321  Practicum 1
 การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬาและสุขภาพ 1
    3 (0-15-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806428 Seminar in Sports and Health Science
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
    2 (0-4-2)
1806429 Sports Facilities and Event Management
 การจัดการด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและการแข่งขันกีฬา
    3 (2-2-5)
1806430 Strategy and Planning for Sports Training
 ยุทธวิธีและการวางแผนการฝึกกีฬา
           P: 1806318   หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกสอนกีฬา  ( Sports Science for Coaching )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1806431 Sports Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
    3 (2-2-5)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806432 Special Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
           P: 1806428   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ( Seminar in Sports and Health Science )   2 (0-4-2) 
    2 (0-6-2)
1806433 Practicum 2
 การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬาและสุขภาพ 2
    6 (0-30-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH