แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : 585150102 : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   ปีอ้างอิง : 2558
   แผนการศึกษา : 635150102 : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *

 
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH