แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : 623150100 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 633150100 : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1501108 Electric Circuits and Electronics Devices
 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    3 (2-2-5)
1501109 Electrical Design and Simulation
 การออกแบบและจำลองทางไฟฟ้า
    3 (2-2-5)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1501112 Engineering Programming
 การโปรแกรมเชิงวิศวกรรม
    3 (2-2-5)
1501113 Electronics Workshop
 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
    3 (2-2-5)
1501171 Digital Circuit and Logic Design
 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1302333 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
    3 (2-2-5)
1501212 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย

           E2: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1501214 Computer Architecture and Microprocessor
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโพรเซสเซอร์
    3 (3-0-6)
1501218 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
    3 (2-2-5)
1501483 Embedded Systems
 ระบบฝังตัว
    3 (2-3-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302206 Mathematics and Algorithms for Computing
 คณิตศาสตร์และขั้นตอนวิธีเพื่อการคำนวณ
    3 (2-2-5)
1501210 Computer Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    3 (2-2-5)
1501213 Computer Networks
 โครงข่ายคอมพิวเตอร์

           E2: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1501215 Object-Oriented Programming on Mobile Devices
 การโปรแกรมเชิงวัตถุบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
    3 (2-2-5)
1501216 Real-Time Operating Systems for Embedded Applications
 ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเพื่อการประยุกต์ใช้แบบฝังตัว
    3 (2-2-5)
1501217 Model Based Design
 การออกแบบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501312 Web Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
    3 (2-2-5)
1501313 Computational Intelligence
 ปัญญาเชิงคำนวณ
    3 (2-2-5)
1501314 Smart Devices and Internet of Things
 อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
    3 (2-2-5)
1501345 Network System Security
 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
           P: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1501213   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 

           E2: 1501344   ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย  ( Network System Security )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
15xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1501401 Computer Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    3 (0-9-3)
15xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1501402 Computer Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
           P: 1501401   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Engineering Pre-Project )   3 (0-9-3) 
    3 (0-9-3)
15xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1501498   โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Research Project in Computer Engineering )   9 (0-40-9) 
           หรือ
           E1: 1501497   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-9) 
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH