แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : 623130600 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 633130600 : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1302212 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    3 (2-2-5)
1306202 Basic Drawing
 การวาดเส้นเบื้องต้น
    3 (1-6-4)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-2-5)
1306102 Visual Language and Semiotics
 ทฤษฎีสัญญะวิทยาและภาษาภาพ
    3 (3-0-6)
1306103 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีสื่อประสม

           E2: 1301384   เทคโนโลยีสื่อประสม  ( Multimedia Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1306201 Art Composition
 องค์ประกอบศิลป์
    3 (2-2-5)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1306206 2D Design and Animation
 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
    3 (2-2-5)
1306207 3D Design and Animation
 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
    3 (2-2-5)
1306208 Script Writing and Storyboarding
 การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยภาพ
    3 (2-2-5)
1306210 Computer Graphics and Design
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ
    3 (2-2-5)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1302311 Object-Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
           P: 1302111   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  ( Computer Programming 1 )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1306211 Computer Games Concept Design Basic
 พื้นฐานการออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์
    3 (2-2-5)
1306215 Web Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

           E2: 1301214   การออกแบบเว็บ  ( Web Design )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1306301 3D Texturing, Lighting and Rendering
 การสร้างพื้นผิวและการออกแบบแสง 3 มิติ

           E2: 1306209   การสร้างพื้นผิวและการออกแบบแสงเบื้องต้น  ( Basic Texturing, Lighting and Rendering )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
13xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1306217 Film and Video Production
 หลักการสร้างภาพยนตร์

           E2: 1306204   หลักการสร้างภาพยนตร์  ( Film and Video Production )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1306331 3D Animation
 การสร้างการเคลื่อนไหววัตถุ 3 มิติ
    3 (2-2-5)
1306335 3D Dynamics for Visual Effects
 การสร้างกลศาสตร์ 3 มิติ

           E2: 1306406   เทคนิคพิเศษในการทำภาพเคลื่อนไหว  ( Dynamic and Visual FX )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1306492 Seminar
 สัมมนา
    1 (0-3-1)
13xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
13xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1306304 Multimedia Project Management
 การบริหารโครงงานมัลติมีเดีย
    1 (1-0-2)
1306391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา 1
    1 (0-3-1)
13xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก4
    3 (x-x-x)
13xxxxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก5
    3 (x-x-x)
13xxxxx Major Elective 6
 วิชาชีพเลือก 6
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1306491 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา 2
           P: 1306391   โครงงานนักศึกษา 1  ( Senior Project 1 )   1 (0-3-1) 
    2 (0-6-2)
1600104 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

           E2: 1301472   กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Laws and Ethics for Information Technology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1306496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH