แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : 623130500 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 633130500 : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301122 Introduction to Programming
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
1305105 Software Engineering Practice 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
    3 (2-2-5)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1302204 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

           E2: 1302251   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม  ( Data Structures and Algorithms )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305104 Object Oriented Design and Programming
 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    3 (2-2-5)
1305106 Software Engineering Practice 2
  ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305103 User Interface Design
 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

           E2: 1301105   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  ( Human and Computer Interaction )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1305212 Database Management System
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
    3 (2-2-5)
1305215 Web Application Development
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305211 Software Testing
 การทดสอบซอฟต์แวร์

           E2: 1305207   การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์  ( Software Validation and Verification )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305213 Software Modelling and Architectural Design
 การออกแบบซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

           E2: 1305201   สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  ( Software Architecture )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305214 Software Requirements Analysis and Specification
 การวิเคราะห์ความต้องการและกำหนดคุณลักษณะทางซอฟต์แวร์

           E2: 1305202   การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์  ( Software Requirement Specification and Management )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1305216 Mobile Application Development
 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
    3 (2-2-5)
13xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302271 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
    3 (3-0-6)
1305301 Software Process and Quality Assurance
 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ

           E2: 1305203   กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ  ( Software Process and Quality Assurance )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305307 Enterprise Application Development
 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร
    3 (2-2-5)
1305392 Seminar in Software Engineering
 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
    1 (0-3-1)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1305306 Software Project Management
 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

           E2: 1305302   การบริหารโครงการและความเสี่ยงของซอฟต์แวร์  ( Software Project and Risk Management )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1305391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา 1
    1 (0-3-1)
13xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305405 Enterprise Architecture
 สถาปัตยกรรมระบบองค์กร
    3 (3-0-6)
1305406 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา 2
           P: 1305391   โครงงานนักศึกษา 1  ( Senior Project 1 )   1 (0-3-1) 
    3 (0-9-3)
1305493 Software Engineering Case Studies
 กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

           E2: 1305492   กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ( Software Engineering Case Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1600104 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

           E2: 1301472   กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Laws and Ethics for Information Technology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1305498 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH