แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
   หลักสูตร : 653140300 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 653140300 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1401105 Agro-Industrial Vision
 วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร
           E1: 1401104   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   2 (2-0-4) 
    1 (1-0-2)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5) 
           หรือ

           E2: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1402222 Introduction to Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
           หรือ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
Gexxxxx GE : Humanities and Social Science Course 1
 วิชาเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
           หรือ
           P: 1102107   หลักเคมี  ( Principle of Chemistry )   2 (2-0-4) 
    3 (2-3-5)
1402223 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
           P: 1402222   จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น  ( Introduction to Food Microbiology )   3 (2-3-5) 
           E1: 1402201   จุลชีววิทยาทางอาหาร  ( Food Microbiology )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1403205 Food Processing
 การแปรรูปอาหาร
    3 (2-3-5)
1404252 Calculus for Food Engineering
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมอาหาร
    3 (3-0-6)
140xxxx Minor 1
 วิชาโท 1
    3 (x-x-x)
Gexxxxx GE : Humanities and Social Science Course 2
 วิชาเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102210 Principles of Analytical Chemistry
 หลักเคมีวิเคราะห์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
           หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7)  ,
           P: 1102109   พื้นฐานทางเคมี  ( Fundamentals of Chemistry )   4 (3-3-7) 
           E1: 1102253   ชีวเคมี  ( Biochemistry )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1401251 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม

           E2: 1403202   การเขียนแบบวิศวกรรม  ( Engineering Drawing )   1 (0-3-1) 
           หรือ

           E2: 1403261   การเขียนแบบวิศวกรรม  ( Engineering Drawing )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
1403324 Emerging Food Technologies and Packaging
 เทคโนโลยีอาหารเกิดใหม่และบรรจุภัณฑ์
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
140xxxx Minor 2
 วิชาโท 2
    3 (x-x-x)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง

           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
    3 (2-3-5)
1402309 Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการ
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
    2 (2-0-4)
1402310 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1404305 Food Engineering
 วิศวกรรมอาหาร
           P: 1404101   แนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมอาหาร  ( Mathematics Concepts for Food Engineering )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1404252   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมอาหาร  ( Calculus for Food Engineering )   3 (3-0-6) 
    4 (3-3-7)
1409302 Food Plant Management and Food Safety
 การจัดการโรงงานและความปลอดภัยของอาหาร
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
140xxxx Minor 3
 วิชาโท 3
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1402311 Food Analysis
 การวิเคราะห์อาหาร
           P: 1402310   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1403460 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
    0 (0-6-2)
1403481 Seminar
 สัมมนา
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7)  ,
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1402314   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1401344   การจัดการกระบวนการ  ( Process Operation )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7) 
           หรือ
           P: 1402307   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1402303   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   4 (3-3-7)  ,
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1402307   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1402310   เคมีอาหาร  ( Food Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
    1 (0-3-1)
1405301 Food Quality Control and Assurance
 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1403204   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1403302   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1405303 Laws and Standards for Food Industry
 กฎหมายและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
    2 (2-0-4)
1406304 Food Innovation
 นวัตกรรมอาหาร
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1403205   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
140xxxx Minor 4
 วิชาโท 4
    3 (x-x-x)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403483 Special Problem
 ปัญหาพิเศษ
           P: 1402304   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1403303   การแปรรูปอาหาร 2  ( Food Processing 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1402315   การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1403351   การแปรรูปอาหาร  ( Food Processing )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1402304   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1402304   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1403313   เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ( Food Processing Technology )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1403481   สัมมนา  ( Seminar )   1 (0-3-1)  ,
           P: 1402311   การวิเคราะห์อาหาร  ( Food Analysis )   3 (2-3-5) 
    3 (0-9-3)
140xxxx Minor 5
 วิชาโท 5
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective
 วิชาชีพเลือก
    3 (x-x-x)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx GE : Humanities and Social Science Course 3
 วิชาเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 3
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403486 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1403487   โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหาร  ( Research Project in Food Technology )   6 (0-40-6) 
           หรือ
           E1: 1403488   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   6 (0-40-6) 
           หรือ
           E1: 1403489   โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ( Research Project in Food Science and Technology )   6 (0-40-6) 
    6 (0-40-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH