แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
   หลักสูตร : 655140322 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แผน ก 2 (แบบร่วมสองปริญญา)
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 655140322 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แผน ก 2 (แบบร่วมสองปริญญา)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1401704 Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry
 สถิติขั้นสูงและการวางแผนการทดลองทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
    3 (3-0-6)
1401705 Research Methodology for Agro-Industry
 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
    3 (3-0-6)
1402813 Advanced Food Analytical Techniques
 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง
    3 (2-3-5)
1403794 Seminar 1
 สัมมนา 1
    0 (1-0-2)
1403801 Emerging Food Processing Technologies
 กระบวนการแปรรูปอาหารสมัยใหม่
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
14xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก4
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
1403896 Seminar 2
 สัมมนา 2
    0 (1-0-2)
DDPxxxx Double Degree Course
 รายวิชาร่วมสองปริญญา
    x (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  5  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
DDPxxxx Double Degree Course
 รายวิชาร่วมสองปริญญา
    x (x-x-x)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  2  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH