แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
   หลักสูตร : 657140321 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (แบบ 2.1)
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 657140321 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (แบบ 2.1)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1401901 Research and Development in Food Science and Technology
 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
    3 (3-0-6)
1403981 Seminar 1
 สัมมนา 1
    1 (0-3-1)
14xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403989 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
14xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403982 Seminar 2
 สัมมนา 2
    1 (0-3-1)
1403989 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    8 (0-24-8)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403989 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    8 (0-24-8)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403983 Seminar 3
 สัมมนา 3
    1 (0-3-1)
1403989 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    8 (0-24-8)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403989 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH