แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
   หลักสูตร : 625140702 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 655140702 : สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407700 Agricultural Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเกษตร
    3 (3-0-6)
1407731 Advanced Instruments for Postharvest Quality Determination
 เครื่องมือชั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
    3 (2-3-5)
1407738 Postharvest Biology of Plant
 ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืช
    3 (2-3-5)
14xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    1 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407749 Seminar 1
 สัมมนา 1
    1 (0-3-1)
1407753 Postharvest Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
    3 (2-3-5)
1407892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
14xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก4
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407847 Seminar 2
 สัมมนา 2
    1 (0-3-1)
1407892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH