แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   หลักสูตร : 625180402 : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน แผน ก2
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 635180402 : สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน แผน ก2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804731 New Paradigm of Public Health
 กระบวนทัศน์ใหม่ของการสาธารณสุข
    0 (3-0-6)
1804734 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
    2 (2-0-4)
1804735 Applied Biostatistics
 ชีวสถิติประยุกต์
    3 (2-2-5)
1804736 Business Administration and Health Marketing
 การบริหารธุรกิจและการตลาดด้านสุขภาพ
    2 (2-0-4)
1804737 Applied Epidemiology for Infectious and Emerging Diseases
 ระบาดวิทยาประยุกต์สำหรับโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804738 Administration for Health System Development and Health Policy
 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
    3 (3-0-6)
1804739 Sustainable Inclusive Development for Community Health System
 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนสำหรับระบบสุขภาพชุมชน
    3 (2-2-5)
1804740 Global Health and Border Health
 สุขภาพโลกและสุขภาพชายแดน
    3 (2-2-5)
1804741 Environmental and Health Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
    2 (1-2-3)
18xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (0-0-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-0)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH