แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   หลักสูตร : 623180800 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 633180800 : สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102101 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
           E1: 1102201   เคมีสำหรับวิศวกร  ( Chemistry for Engineers )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102102 General Chemistry 2
 เคมีทั่วไป 2
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1808101 Fundamental of Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นมูลฐาน
    3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-2-5)
1808203 Principle of Industrial Environmental Management
 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
    3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804103 Public Health Microbiology
 จุลชีววิทยาสาธารณสุข
    3 (2-3-5)
1804211 Communicable and Non-Communicable Disease
 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
    3 (3-0-6)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 

           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
    3 (3-0-6)
1808202 Fundamental of Industrial Hygiene
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
    3 (3-0-6)
18xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    2 (x-x-x)
2102203 Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์

           E2: 1804208   กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์  ( Human Anatomy and Physiology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804402 Principles of Epidemiology
 หลักวิทยาการระบาด
    3 (3-0-6)
1807303 Principles of Toxicology
 หลักพิษวิทยา
           E1: 1804314   หลักการพิษวิทยา  ( Principles of Toxicology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1808302 Ergonomics and Work Physiology
 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน
    3 (3-0-6)
1808303 Occupational Health, Safety and Workplace Environment Legislation
 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    3 (3-0-6)
1808312 Industrial Risk Assessments
 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
    2 (2-0-4)
1808313 Principle of Engineering for Occupational Health and Safety
 หลักการวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    2 (2-0-4)
1808317 Industrial Hygiene Sampling and Analysis
 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
    3 (2-2-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1808307 Industrial Ventilation
 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
    3 (2-2-5)
1808314 Emergency Preparedness and Response
 การเตรียมความพร้อมและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
    2 (2-0-4)
1808315 Safety Technology
 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
    3 (3-0-6)
1808316 Occupational and Environmental Diseases
 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
    3 (3-0-6)
1808318 Work Integrated Learning for Health and Safety
 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
    2 (0-4-2)
1808319 Industrial Hygiene Management
 การจัดการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
    2 (1-3-2)
1808320 Safety Management
 การบริหารด้านความปลอดภัย
    2 (2-0-4)
1808333 Air and Noise Pollution and Control
 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
    3 (3-0-6)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1808401 Industrial Health Promotion and First Aid
 การส่งเสริมสุขภาพในงานอุตสาหกรรมและการปฐมพยาบาล
    3 (3-0-6)
1808402 Fire Prevention and Control
 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
    2 (1-3-2)
1808404 National and International Standards for Quality, Environment,Occupational Safety and Health Management Systems
 มาตรฐานระดับชาติและสากลสำหรับระบบการจัดการระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    2 (2-0-4)
1808406 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
    2 (2-0-4)
1808411 Industrial Process and Hazards
 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
    2 (2-0-4)
1808412 Research Methodology and Innovation in Occupational Health and Safety
 ระเบียบวิธีวิจัยและนวัตกรรมทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    3 (3-0-6)
1808413 Seminar in Occupational Health and Safety
 สัมมนาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    2 (1-3-2)
18xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    2 (x-x-x)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1808490 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    6 (0-35-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH